Razvojna banka FBiH radi i posluje u skladu sa Zakonom o Razvojnoj banci FBiH i Zakonom o bankama, kao i u skladu sa dozvolama izdatim od strane njenog regulatora, odnosno Agencije za bankarstvo FBiH

10/03/2023

U vezi sa objavljenim informacijama koje se odnose na način rada i obavljanje zakonskih djelatnosti Razvojne banke FBiH, podsjećamo da je u skladu sa Ustavom Federacije BiH (poglavlje III, član 1.) izvršavajući svoje izvorne nadležnosti, parlament Federacije donio Zakon o Razvojnoj banci FBiH (Službene novine FBiH, broj: 37/08). 

Članom 1, stav 2. predmetnog Zakona, propisano je „Banka je razvojna i izvozna banka Federacije Bosne i Hercegovine“.

Odredbama predmetog Zakona, u dijelu definisanja djelatnosti Banke, Razvojnoj banci Federacije je propisano i primanje novčanih depozita i obavljanje platnog prometa. Tako je članom 5, stav 1. tačka 3. propisano da Banka „prima novčane depozite namijenjene za finansiranje razvojnih projekata, kao i za osiguranje povrata kredita“ a tačkom 14. je propisano da Banka obavlja platni promet za korisnike usluga Banke.

Članom 6. definisano da novčane depozite čine:

– novčana sredstva koja se budžetom Federacije osiguravaju u “Posebnom dijelu Budžeta – plan razvojnih programa”, koji se prema programima resornih ministarstava finansiraju iz budžeta;

– novčana sredstva koja se budžetom osiguravaju za sve druge razvojne svrhe;

– novčana sredstva inozemnih i domacih potpora (krediti i grantovi) namijenjena za finansiranje razvojnih projekata koja se planiraju budžetom i

– novčana sredstva korisnika kreditnih sredstava Banke radi upravljanja kreditnim i drugim rizicima.

Razvojna banka FBiH radi i posluje u skladu sa Zakonom o Razvojnoj banci FBiH i Zakonom o bankama, kao i u skladu sa dozvolama izdatim od strane njenog regulatora, odnosno Agencije za bankarstvo FBiH.

Podsjećano, Vlada FBiH je utvrdila Nacrt novog Zakona o Razvojnoj banci FBiH koji je rađen u skladu sa Strateškom izjavom o Razvojnoj banci FBiH, a u saradnji sa timom Svjetske banke. U članu 7. pomenutog Zakona, koji definiše djelatnosti Banke, također, je predviđeno da će Banka obavljati usluge platnog prometa za svoje klijente.

Također, svoj stav po ovom pitanju Razvojna banka FBiH uputila je i Centralnoj banci BiH.

 

 

Podijelite vijest, izaberite platformu!