Organi Banke su: Skupština, Nadzorni odbor, Uprava i Odbor za reviziju.

Skupština

Skupštinu Banke čini Vlada Federacije, a premijer Federacije je “ex officio” predsjednik Skupštine. Skupština odlučuje o pitanjima određenim Zakonom i Statutom Banke.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor, uključujući predsjednika, ima sedam članova. Članove Nadzornog odbora imenuje i razrješava Skupština na prijedlog Federalnog ministarstva financija sukladno zakonu. Predsjednik i članovi Nadzornoga odbora imenuju se istovremeno, na razdoblje od pet godina.

Nadzorni odbor RB FBiH djeluje u sastavu:

– Zoran Zeljko, v.d. predsjednik Nadzornog odbora
– Azra Pohara, v.d. zamjenik predsjednika
– Admir Softić, v.d. član
– Mario Gadžić, v.d. član
– Safet Sinanović, v.d. član
– prof. dr. Igor Živko, v.d. član
– Muris Junuzović, v.d. član

Uprava

Uprava organizira rad i rukovodi poslovanjem Banke, a čine ju predsjednik, potpredsjednik Uprave i izvršni direktori. Predsjednika i potpredsjednika Uprave, te izvršne direktore imenuje i razrješava Nadzorni odbor putem javnog natječaja, sukladno ustavnim odredbama o proporcionalnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda.
Mandat predsjednika i potpredsjednika Uprave je četiri godine i može biti obnovljen jedanput.
Izvršne direktore imenuje i razrješava Nadzorni odbor na prijedlog predsjednika Uprave za razdoblje za koje je imenovan predsjednik Uprave.

Uprava RB FBiH djeluje u sastavu:

– Borislav Trlin, v.d. predsjednik Uprave
– Luka Čelan, v.d. potpredsjednik Uprave
– Dalibor Milinković, v.d. izvršni direktor za projekte i razvoj
– Toni Vukadin, v.d. izvršni direktor za upravljanje rizicima
– v.d. izvršna direktorica za podršku poslovanju

Odbor za reviziju

Banka ima Odbor za reviziju kojeg imenuje i razrješava Nadzorni odbor. Odbor za reviziju sačinjavaju predsjednik i četiri člana koji se imenuju istodobno na razdoblje od četiri godine. Ista osoba može biti imenovana za predsjednika ili člana Odbora za reviziju najviše dva puta uzastopno.

Odbor za reviziju djeluje u sastavu:

– Dženamina Husanović, predsjednik
– Josipa Grbavac, zamjenik predsjednika
– Lejla Demirović, član
– Mario Glibić, član
– Said Piralić, član