Kreditna linija Svjetska banka „Projekat oporavke i podrške firmama/poslovnim subjektima u BiH“

  1. Zahtjev za kredit PFI,
  2. ANEKS 1- Zahtjev za povlačenje sredstava (Ugovor o supsidijarnom finansiranju),
  3. Odluka o odobravanju kredita,
  4. Obrada (analiza) kreditnog zahtjeva od strane banke,
  5. Dokaz o ispunjenju uslova pripadnosti definisanoj ciljnoj grupi,
  6. Popunjen i ovjeren formular za ocjenu životne sredine i socijalnih pitanja –ANEKS 2 Proces pregleda životne sredine i socijalnih pitanja,
  7. Izvještaj iz Centralnog registra kredita za krajnjeg korisnika i vlasnika kranjeg korisnika i Izvještaj o računima poslovnog subjekta iz Jedinstvenog registra računa u BiH,
  8. U slučaju refinansiranja dostaviti Ugovor o kreditu koji je predmet refinansiranja sa potvrdom o stanju duga,
  9. U slučaju retroaktivnog finansiranja, dostaviti Ugovor o kreditu (360 dana prije datuma potpisivanja Sporazuma o zajmu 02.2021. godine, odnosno na dan  ili nakon 01.01.2020. godine ) sa dokumentacijom o izvršenom plaćanju.

Razvojna banka Federacije BiH zadržava pravo tražiti i ostalu dokumentaciju, ukoliko ocijeni da je potrebna.

Odluka o odobravanju kredita treba da sadrži najmanje sljedeće podatke:

– puni naziv korisnika,

– iznos odobrenog kredita (valutna klauzula) KM/EUR

– namjena odobrenog kredita

– rok otplate  (grace period)

– način otplate kredita (otplatni plan ili jednokratna otplata)

– nominalna kamatna stopa (fiksna ili promjenljiva)

– efektivna kamatna stopa

– naknada za obradu zahtjeva za kredit

– klasifikacija kredita (dodijeljeni nivo rizika)

– instrumenti osiguranja:

– povezana lica (bez obzira da li su sudužnici i/ili jemci po traženom kreditu)

– podatke o usklađenosti zahtjeva sa Projektom: ciljna grupa, pad prihoda, profitabilnost sa 31.12.2019. godine, da li je djelatnost na listi isključenja Svjetske banke, ocjenu životne sredine i socijalnih pitanja.