Garancije i akreditivi

RB FBiH vrši usluge izdavanja garancija kako u zemlji tako i prema inostranstvu, otvaranje nostro dokumentarnih akreditiva i  praćenja naplate loro dokumentarnih akreditiva otvorenih u korist klijenata Banke.

Procedura obrade zahtjeva za izdavanje garancije/akreditiva je identična proceduri odobravanja kredita.

Po navedenim poslovima RB FBiH  obračunava naknade u skladu sa  važećom Odlukom o tarifi naknada za izvršene usluge Razvojne banke Federacije BiH.

Obrasci potrebne za  izdavanja i prolongaciju garancija i dokumentarnih akreditiva: