Uslovi za otvaranje računa – pravna lica:

 1. Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno u registar nadležnog organa (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
 2. Statut ili pravila klijenta koji se ne upisuju u sudski registar (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
 3. Akt nadležnog organa o osnivanju, ako pravno lice nije osnovano neposredno na osnovu propisa(original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
 4. Licenca za rad, ako je za takvu vrstu posla ista potrebna (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
 5. Obavještenje Federalnog zavoda za statistiku o razvrstavanju subjekta prema djelatnostima (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
 6. Uvjerenje o poreznoj registraciji kod Porezne uprave Federacije BiH (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
 7. Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatnu vrijednost kod Uprave za indirektno oporezivanje ili Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje da poslovni subjekt nije obveznik PDV-a (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
 8. Kartoni deponovanih potpisa osoba ovlaštenih za potpisivanje naloga radi raspolaganja sredstvima sa računa, kopije njihovih ličnih karti (pasoša) i CIPS-ovih prijava boravka ( za državljane BiH), ovjerenih od strane nadležnog organa;
 9. Kopija lične karte (pasoša) i CIPS-ove prijave boravka ( za državljane BiH ) zakonitih zastupnika pravnog lica, ovjerenih od strane nadležnog organa;
 10. Finansijski izvještaji o prethodnom poslovanju (za posljednji obračunski period za koji se izvještaj podnosi nadležnim organima ili institucijama), osim za novoosnovana pravna lica (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
 11. Podaci o svakom fizičkom licu koje posjeduje 20 % i više poslovnog udjela ( kopija CIPS-ove lične karte (pasoša za strana fizička lica) ovjerena od strane nadležnog organa i kopija CIPS-ove prijave boravka (za strana fizička lica prijave privremenog boravka, ukoliko je isto posjeduje, ovjerena od strane nadležnog organa)
  Preuzmite dokument sa uslovima

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za otvaranje računa.

Usluge vođenja računa i obavljanje platnog prometa definisane su važećom Odlukom o tarifi naknada za izvršene usluge Razvojne banke FBiH.

Uslovi za otvaranje računa – Samostalni privrednici-obrtnici:

 1. Rješenje nadležnog organa o dozvoljenom obavljanju djelatnosti (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa)
 2. Obavještenje Federalnog zavoda za statistiku o razvrstavanju obrta prema djelatnostima (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
 3. Uvjerenje o poreznoj registraciji kod Porezne uprave Federacije BiH (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
 4. Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatnu vrijednost kod Uprave za indirektno oporezivanje ili Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje da poslovni subjekt nije obveznik PDV-a (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
 5. Kartoni deponovanih potpisa osoba ovlaštenih za potpisivanje naloga radi raspolaganja sredstvima sa računa, kopije njihovih ličnih karti (pasoša) i CIPS-ovih prijava boravka (za državljane BiH), ovjerenih od strane nadležnog organa;
 6. Kopija lične karte (pasoša) i CIPS-ove prijave boravka vlasnika obrta, ovjerene od strane nadležnog organa;
 7. Finansijski izvještaji o prethodnom poslovanju, a na obrascu koji je od strane nadležnog organa propisan za samostalne privrednike/obrtnike (za posljednji obračunski period za koji se izvještaj podnosi nadležnim organima ili institucijama), osim za novoosnovana pravna lica (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa).
  Preuzmite dokument sa uslovima

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za otvaranje računa.

Usluge vođenja računa i obavljanje platnog prometa definisane su važećom Odlukom o tarifi naknada za izvršene usluge Razvojne banke FBiH.

Platni promet sa inostranstvom

RB FBiH obavlja usluge platnog prometa sa inostranstvom za potrebe svojih klijenata po svim osnovama i sa svim zemljama svijeta.

Plaćanje prema inostranstvu (nostro doznaka)

Klijentima je potrebna sljedeća dokumentacija za plaćanje prema inostranstvu:

 • Obrazac za plaćanje u inostranstvo (nalog 1450) popunjen, ovjeren i potpisan od strane ovlaštenog lica
 • Faktura, ugovor ili drugi dokument iz kojeg se može utvrditi obaveza plaćanja roba ili usluga

Prilivi iz inostranstva (loro doznaka)

Banka za klijenta vrši naplatu iz inostranstva poštivajući datum valute naznačen na S.W.I.F.T. poruci prispijeća deviznog priliva, uz praksu obavještavanja klijenta putem fax-a.