Federalna vlada: Za dva kreditno-garantna programa 200 miliona KM

28/05/2021

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, usvojila dva kreditno-garantna programa: jedan za izvoznike, a drugi za velika preduzeća.

Za svaki program ukupan iznos garancija koje će na teret Garancijskog fonda izdavati Razvojna banka FBiH iznosi 100.000.000 KM, umanjen za iznos garancija izdanih do 31.5.2021. godine po osnovu ovog kreditno-garantnog programa. Ukupan iznos garantovanih obaveza Fonda prema jednom poduzetniku ili grupi povezanih poduzetnika ne može biti veći od 5.000.000 KM, a garancija Fonda za pojedinačni kredit iznosi 50 posto iznosa glavnice kredita, ali ne više od 3.000.000 KM.

Osnovni cilj programa je obezbjeđenje podrške privrednim subjektima u uslovima otežanog poslovanja kroz jačanje njihovog kreditnog potencijala.

Garancije Fonda u skladu sa ovim programima mogu se izdavati za kredite s namjenom finansiranja tekućih sredstava (rok otplate kredita je do 60 mjeseci, uključujući grace period do 12 mjeseci) i/ili za finansiranje stalnih sredstava (rok otplate do 120 mjeseci, uključujući grace period do 24 mjeseca, a u strukturi dobrenog kredita se do 30 posto se može odnositi na finansiranje tekućih sredstava).

Pod tekućim sredstvima podrazumijeva se finansiranje tekuće likvidnosti (isplate plata, plaćanje poreza i doprinosa i sl.) i finansiranje obrtnih sredstava (plaćanje obaveza prema dobavljačima, nabavka repromaterijala, zaliha, sirovina i sl.).

Pod stalnim sredstvima podrazumijeva se dugoročno finansiranje nabavke opreme, te izgradnje i renoviranja objekata, a s ciljem pokretanja novih poslovnih aktivnosti i rast i razvoj postojećih, povećanja konkurentnosti, razvoja i uvođenja inovacija, te novog zapošljavanja (ukoliko je vezano za novu investiciju).

Kreditno-garantni programi za izvoznike i velika preduzeća će biti primjenjivani od 1.6.2021. godine.

 

Podijelite objavu, izaberite platformu!