Javni poziv za izražavanje interesa finansijskih institucija-finansijskih posrednika u kreditnom programu ”Projekat oporavka i podrške firmama/poslovnim subjektima u BiH” koji se finansira sredstvima Svjetske banke

14/03/2023

Cilj javnog poziva za iskazivanje interesa je odabir finansijske institucije-finansijskog posrednika (komercijalne banke, mikrokreditne organizacije i preduzeća za lizing) koji bi učestvovali u kreditnom Programu ”Projekat oporavak i podrške firmama/poslovnim subjektima u BiH  (u daljem tekstu ” Projekat”).

Razvojna banka Federacije BiH (u daljem tekstu RB FBiH), u narednom periodu na teritoriji Federacije BiH provodi Projekat a koji je namijenjen pružanju podrške oporavku poslovnih subjekata koji su pogođeni ekonomskim uticajem pandemije COVID-19, i to kroz poboljšanje pristupa finansiranju i konsolidovane programe javne podrške.  Projekat se uspostavlja i realizuje putem kreditnog aranžmana Bosne i Hercegovine sa Svjetskom bankom-Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (u daljem tekstu Svjetska Banka), kako slijedi:

Kreditna linija namijenjena pružanju supsidijarnog finansiranja za odabrane finansijske institucije koje učestvuju u realizaciji Projekta (banke, mikrokreditne organizacije, leasing društva), a koje će osigurati pod-zajmove za prihvatljive korisnike, odnosno mikro, mala i srednja preduzeća, u sljedećim ciljnim grupama:

 • Ciljna grupa 1-veoma pogođena mikro, mala i srednja firme – poslovni subjekti koja su doživjela pad bruto prodaje/prihoda od najmanje 20 posto u drugom kvartalu 2020.godine u odnosu na drugi kvartal 2019.godine ili smanjenje bruto prodaje/prihoda u tekućoj fiskalnoj godini u odnosu na prethodnu fiskalnu godinu,
 • Ciljna grupa 2-nedovoljno opslužena mikro, mala i srednja preduzeća, uključujući preduzeća koja su inkluzivna za žene, novoosnovana preduzeća i preduzeća u nerazvijenim područjima, koja se uobičajeno percipiraju kao preduzeća visokog rizika što rezultuje većim ograničavanjem kreditiranja za te grupacije potencijalnih krajnjih korisnika čak i u uobičajenim uslovima poslovanja, bez obzira na utjecaj COVID-19.
 1. Kreditni programi

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 56 miliona EUR-a od čega se 60% ili 33,6 miliona EUR-a odnosi na Federaciju Bosne i Hercegovine. Projekt će u Federaciji Bosne i Hercegovine provoditi RB FBiH ukupan iznos 30,416 miliona EUR-a.

Osnovni uslovi Projekta su:

 • maksimalan iznos podzajma: 1.500.000,00 EUR-a,
 • rok otplate: od 3 do 12 godina uz mogućnost korištenja grace perioda do 5 godina koji je uključen u rok otplate,
 • namjena sredstava: nabavka stalnih i tekućih sredstava uz mogućnost refinansiranja postojećih kreditnih obaveza do 25% podzajma,
 • kamatna stopa, za podprojekte:  fiksno 0,50% + marža RB FBiH (0,30% za banke, odnosno 1,00% za mikro kreditne organizacije i leasing društva) + marža finansijskog posrednika,
 • jednokratna naknada u iznosu 0,25%, obračunava se za svaki podprojekat,
 • krajnji rok za korištenje supsidijarnog finasiranja je 31.decembar/prosinac 2024. godine ili neki drugi datum koji odredi RB FBiH.
 1. Partnerske finansijske institucije 

Ovaj poziv za iskazivanje interesa je upućen i ograničen na finansijske institucije-finansijske posrednike (banke, mikrokreditne organizacije i leasing društva) registrovane u Federaciji Bosne i Hercegovine i kojima je Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine izdala dozvole/licence za rad.

Učešće u Projektu je otvoreno za sve finansijske institucije-finansijske posrednike, koji su zainteresovani za sudjelovanje, pod uslovom da moraju ispuniti kriterije prihvatljivosti koji su utvrđeni Projektom. Za odabir finansijske institucije-finansijskih posrednika koji će provoditi Projekat pored RF BiH saglasnost mora dati i Svjetska banka, kao i specifičnosti projekta koje se odnose na provođenje politika zaštite životne sredine i socijalnih pitanja. 

 1. Kvalifikovanost i izbor 

Kvalifikovanost i izbor finansijske institucije-finansijskog posrednika vrši RB FBiH, u skladu sa kriterijima Svjetske banke. RB FBiH će ocijeniti je li prijava finansijske institucije-finansijskog posrednika podnesena i pripremljena u skladu sa kriterijima Svjetske banke.

RB FBiH će birati finansijsku instituciju-finansijskog posrednika (pod uslovom da Svjetska banka potvrdi da nema prigovora) na osnovu njihovog finansijskog stanja, kao i kapaciteta za implementaciju podprojekata. RB FBiH će ocijeniti sve zainteresirane finansijske institucije-finansijske posrednike kako bi potvrdila da zaista ispunjavaju dogovorene kvalifikacione kriterijume. Svjetska banka po sopstvenom nahođenju može odlučiti da učestvuje u procjeni ili ponovnoj procjeni ili da ih sama izvrši. Od svih finansijskih institucija-finansijskih posrednika očekuje se da u potpunosti ispune kvalifikacione kriterijume u vremenskom periodu predviđenom za implementaciju Projekta. Konačnu odluku o kvalifikacijama finansijske institucije-finansijskog posrednika za učešće donijeće Svjetska banka kroz svoju potvrdu da nema prigovora. RB FBiH će pismeno obavijestiti finansijsku instituciju- finansijskog posrednika o tome da li je uspješno prošla ocjenu.

Kriterijumi podobnosti su slijedeći:

 1. a) Banka
 • mora da bude licencirana i da već posluje najmanje dvije godine;
 • vlasnici i menadžeri banke moraju se smatrati „prikladnim“ u skladu sa bankarskim propisima; i banka mora imati dobro upravljanje, kvalifikovan i iskusan menadžment, adekvatnu organizaciju i institucionalne kapacitete za svoj specifični profil rizika;
 • mora imati „dobar status“ kod Agencije za bankarstvo FBiH (odnosno, pridržavati se prudencijalnih propisa i svih primjenjivih zakona);
 • mora imati dobro definisane pisane politike i procedure za upravljanje svim vrstama finansijskih rizika (rizika likvidnosti, kreditnog, valutnog, kamatnog i tržišnog rizika, kao i rizika povezanih sa strukturom bilansa stanja i bilansa uspjeha);
 • mora održavati adekvatnost kapitala, uz minimalni koeficijent adekvatnosti kapitala zasnovan na riziku prema propisu Agencije za bankarstvo FBiH;
 • mora imati odgovarajuću likvidnost i ispunjavati minimalnu likvidnost propisanu prudencijalnim propisima;
 • mora imati pozitivnu profitabilnost i prihvatljiv profil rizika;
 • mora održavati vrijednost svog kapitala;
 • mora imati adekvatan kvalitet portfolija, odgovarajuću klasifikaciju svoje imovine i izloženosti vanbilansnom kreditnom riziku, te mora izvršiti adekvatna rezervisanja i obezvređenja;
 • mora imati adekvatne interne revizije/kontrole za svoj specifični profil rizika; i
 • mora imati adekvatne upravljačke informacione sisteme.
 1. b) Mikrokreditna organizacija
 • mora biti propisno licencirana za mikrokreditne poslove;
 • njena ukupna imovina u prethodne dvije fiskalne godine trebalo bi da u prosjeku premašuje minimalnu vrijednost od 20 miliona KM;
 • neophodno je da je bila profitabilna u najmanje dvije od posljednje tri godine poslovanja;
 • mora imati „dobar status“ kod Agencije za bankarstvo FBiH (odnosno da poštuje propise i sve važeće zakone);
 • mora ispunjavati zakonske i regulatorne zahtjeve koji se primjenjuju na mikrokreditnu industriju, propisno certifikovana od strane vanjskih revizora mikrokreditnih kompanija svake godine;
 • mora dostavljati revidirane finansijske izvještaje pripremljene u skladu sa zahtjevima zakona o računovodstvu i reviziji;
 • mora pokazati adekvatnu organizaciju, upravljanje, osoblje i druge resurse neophodne za njeno efikasno funkcionisanje;
 • njen rad mora previđati odgovarajuće procedure za ocjenu, nadzor i praćenje podprojekata, uključujući efikasnu evaluaciju i nadzor elemenata podprojekta vezanih za nabavke i životnu sredinu.
 1. c) Preduzeće za lizing
 • mora biti licencirano i obavljati poslove lizinga najmanje tri godine;
 • ukupna potraživanja za lizing tokom prethodne dvije fiskalne godine moraju u prosjeku premašivati minimalno 50 miliona KM;
 • neophodno je da je bilo profitabilno u najmanje dvije od posljednje tri godine poslovanja;
 • mora imati „dobar status“ kod Agencije za bankarstvo FBiH (odnosno da poštuje propise i sve važeće zakone);
 • mora imati dobro definisane politike i pisane procedure za upravljanje svim vrstama finansijskih rizika (rizika likvidnosti, kreditnog, valutnog, kamatnog i tržišnog rizika, kao i rizika povezanih sa strukturom bilansa stanja i bilansa uspjeha).
 • mora ispunjavati zahtjeve zakona i propisa koji se primjenjuju na industriju lizinga, propisno certifikovano od strane eksternih revizora lizing kompanija svake godine;
 • mora dostavljati revidirane finansijske izvještaje u skladu sa zahtjevima zakona o računovodstvu i reviziji;
 • mora pokazati adekvatnu organizaciju, upravljanje, osoblje i druge resurse neophodne za njegovo efikasno funkcionisanje;
 • njegov rad mora predviđati odgovarajuće procedure za ocjenu, nadzor i praćenje podprojekata, uključujući efikasnu evaluaciju i nadzor elemenata podprojekta vezanih za nabavke i životnu sredinu. 

Provjera usklađenosti sa prudencijalnim propisima Agencije za bankarstvo FBiH (tj. da li ima “dobar status”) uključuje adekvatnost kapitala, skup ograničenja izloženosti riziku i praksu klasifikacije aktive i rezervisanja.

Spisak potrebne dokumentacije za prijavu na Javni poziv:

 1. Potpisana i ovjerena prijava na Javni poziv
 2. Popunjen, ovjeren i potpisan Obrazac za procjenu participirajućih finansijskih institucija (za banku, mikrokreditnu organizaciju, leasing društvo), uključujući:
 • Aneks 1:   Sažetak poštivanja kriterija prihvatljivosti
 • Aneks 2: Usklađenost sa bonitetnim propisima (popunjen od strane Banke sa traženim podacima)
 • Aneks 3: Finansijski izvještaji
 • Kopije revidiranih finansijskih izvještaja za najmanje dva prethodna finansijska izvještaja sa ključnim regulatornim omjerima (npr. ROE, ROA, CAR, omjeri likvidnosti)
 • Kopije bilansa stanja i bilansa uspjeha sa ključnim regulatornim omjerima (npr. ROE, ROA, CAR, omjeri likvidnosti) za posljednje dostupno razdoblje (npr. 31.3.)
 1. Popunjen, ovjeren i potpisan Obrazac Politike zaštite životne sredine i socijalnih pitanja, čime finansijska institucija-finansijski posrednik prihvata da će za potrebe provođenja Projekta provoditi i ESMS. Ovaj dokument je dio 2.3. koji je sastavni dio Sistema za upravljanje životnom sredinom i socijalnim pitanjima-ESMS
 2. Potpisana i ovjerena Saglasnost za proslijeđivanje prethodno navedenih informacija Svjetskoj banci, radi njihove saglasnosti na izbor finansijske institucije-finansijskog posrednika.

 

Imajući u vidu da se procjena finansijske institucije-finansijskog posrednika obavlja u skladu sa propisanim obrascima Svjetske banke, na web stranici (www.rbfbih.ba) Razvojne banke Federacije BiH nalazi se dokumentacija koju je potrebno priložiti:

 

 

 

 1. Postupak apliciranja

Javni poziv je otvorenog karektera a prijave finansijska institucija-finansijski posrednik kao odgovor na poziv na iskazivanje interesa dostavlja preporučenom poštom ili osobno u zatvorenoj koverti na sljedeću adresu:

Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine

Igmanska 1., 71000 Sarajevo

s naznakom „Prijava na javni poziv za izražavanje interesa za učešće u kreditnom programu Projekat oporavka i podrške firmama/poslovnim subjektima u BiH koji se finansira iz sredstva Svjetske banke- ne otvarati

Podijelite informaciju, izaberite platformu!