Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju nekretnina

21/01/2022

 

Razvojna Banka Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje

OGLAS

za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju nekretnina

 

 

 1. Stana u Čitluku površine 75 m2

 

Adresa: Rudarska 105, Čitluk.

Predmet prodaje je stan u Čitluku površine 75 m2 sa pripadajućim zajedničkim dijelovima uređaja zgrade koji služe kao cjelina i zemljištem ispod, upisan u ZK  izvadak broj 915, KP 3, broj poduloška 21 KO Čitluk, u vlasništvu Razvojne banke Federacije BiH sa dijelom 1/1.

Razvojna banka Federacije BiH nije u posjedu stana.

Cijenu za kupovinu nekretnine navodi kupac u svojoj ponudi.

Ostali uslovi prodaje:

 • za učešće u kupovini obavezna je uplata u iznosu 10.000,00 KM na transakcijski račun Razvojne banke Federacije BiH broj 1950010000001586 sa naznakom „uplata za učešće u kupovini „Stana u Čitluku““. Ponuđač je obavezan da uz ponudu dostavi i dokaz o uplati, a ukoliko izostane dokaz o uplati ponude se neće razmatrati;
 • ponuđač sa kojim Razvojna banka Federacije BiH zaključi Ugovor o kupoprodaji, plaća kupoprodajnu cijenu umanjenu za iznos uplaćenih sredstva za učešće u prodaji tj, umanjenu za 10.000,00 KM;
 • ponuđačima čije ponude ne budu prihvaćene uplaćena sredstva će se vratiti na račun ponuđača sa kojeg su sredstva uplaćena, u roku od tri dana od slanja obavijesti o neprihvatanju ponuda;
 • prenos prava vlasništva izvršit će se po isplati ugovorene kupoprodajne cijene u cijelosti;
 • porez na promet nekretnine i troškove notarske obrade snosi kupac.

 

 

 1. Poslovno – stambeni objekat i pripadajuće zemljište u općini Čitluk

 

Adresa: Blatnica, općina Čitluk.

Predmet prodaje je poslovno – stambeni objekat i pripadajuće zemljište u Blatnici kod Čitluka, označeno kao k.č. broj 1042/2, u naravi njiva, kuća, dvorište i oranica, površine 2370 m2, upisani u ZK izvadak broj 596 KO SP_Blatnica (ranije ZK uložak 591 iste k.o.), u vlasništvu Razvojne banke Federacije BiH sa dijelom 1/1.Razvojna banka Federacije BiH nije u posjedu nekretnine.

Cijenu za kupovinu nekretnine navodi kupac u svojoj ponudi.

Ostali uslovi prodaje:

 • za učešće u kupovini obavezna je uplata u iznosu 10.000,00 KM na transakcijski račun Razvojne banke Federacije BiH broj 1950010000001586 sa naznakom „uplata za učešće u kupovini „Poslovno – stambenog objekta u općini Čitluk“. Ponuđač je obavezan da uz

 

 

ponudu dostavi i dokaz o uplati, a ukoliko izostane dokaz o uplati ponude se neće razmatrati;

 • ponuđač sa kojim Razvojna banka Federacije BiH zaključi Ugovor o kupoprodaji, plaća kupoprodajnu cijenu umanjenu za iznos uplaćenih sredstva za učešće u prodaji tj, umanjenu za 10.000,00 KM;
 • ponuđačima čije ponude ne budu prihvaćene uplaćena sredstva će se vratiti na račun ponuđača sa kojeg su sredstva uplaćena, u roku od tri dana od slanja obavijesti o neprihvatanju ponuda;
 • prenos prava vlasništva izvršit će se po isplati ugovorene kupoprodajne cijene u cijelosti;
 • porez na promet nekretnine i troškove notarske obrade snosi kupac.

 

 

OSTALI USLOVI PRODAJE

 

 1. Prodaja se vrši po načelu “viđeno – kupljeno”, u pravnom i faktičkom stanju, bez naknadnih prigovora i žalbi koji se odnose na predmet prodaje;
 2. Nekretnine se mogu kupiti i u cjelini, odnosno zajedno, uz obavezu da se u ponudi sa ukupnom ponuđenom cijenom i rokom plaćanja navede koji uznos od ukupne ponuđene cijene se odnosi na stan a koji na poslovno- stambeni objekat;
 3. Ukoliko je cjelovita ponuda za obje nekretnine, za učešće u kupovini obavezna je uplata u iznosu 20.000,00 KM, na transakcijski račun Razvojne banke Federacije BiH broj 1950010000001586 sa naznakom „uplata za učešće u kupovini „Stana u Čitluku i poslovno – stambenog objekta u općini Čitluk“. Ponuđač je obavezan da uz ponudu dostavi i dokaz o uplati, a ukoliko izostane dokaz o uplati ponude se neće razmatrati;
 4. Rok za dostavljanje ponuda je 7 dana od dana objave Oglasa;
 5. Ponude se dostavljaju najkasnije do 27.01.2022. godine (četvrtak) u zatvorenoj koverti, putem pošte ili na protokol na adresu: Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine, Igmanska br. 1, 71000 Sarajevo, uz naznaku na koverti – Ne otvaraj – Za komisiju za prodaju imovine – “navesti predmet kupovine”;
 6. Ponuda obavezno mora sadržavati sljedeće:
 • za fizička lica: ime i prezime, adresu stanovanja, kontakt-telefon, te potpis na ponudi;
 • za pravna lica: puni naziv, sjedište pravnog lica, kontakt-telefon, potpis ovlaštenog lica, pečat pravnog lica i ovjerena kopija sudske registracije pravnog lica,
 • iznos cijene koja se nudi,
 • rok plaćanja u skladu sa uslovima iz Oglasa i
 • dokaz o uplati 10.000,00 KM odnosno 20.000,00 KM u slučaju cjelovite ponude za obje nekretnine, na transakcijski račun Razvojne banke Federacije BiH (uplatnicu);
 1. Otvaranje ponuda održat će se na adresi Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine,

ulica Igmanska br. 1, Sarajevo, dana 01.02.2022. godine (utorak)

u 08:30 sati za Stan u Čitluku;

u 09:00 sati za Poslovno – stambeni objekat u općini Čitluk.

 

 

 

 

 1. 8. Prije otvaranja ponuda, ponuđači koji pristupe otvaranju moraju pokazati ličnu ispravu i

za pravna lica punomoć, ukoliko nisu ovlaštena lica;

 1. Ponude koje nisu u skladu sa navedenim uslovima prodaje ili koje imaju poštanski pečat

nakon 27.01.2022. godine, smatrat će se nevažećim i neće se razmatrati;

 1. Razvojna banka Federacije BiH zadržava pravo da u svakom trenutku poništi Oglas i nije

obavezna prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu;

 1. O rezultatima Oglasa, ponuđači će biti obaviješteni pismeno putem pošte;
 2. Sve dodatne informacije o imovini koja je predmet prodaje mogu se dobiti svakog radnog

dana od 07:30 do 16:00h putem telefona: 033/724-953; 033/724-940 i 033/724-946.

.

 

 

 

Komisija za prodaju imovine

 

 

 

 

 

Podijelite informaciju, izaberite platformu!