Drugi dopunski javni poziv za izražavanje interesa komercijalnih banaka za učešće u kreditno-garantnim programima Garancijskog fonda

12/11/2021

Na osnovu saglasnosti Federalnog Ministarstva Finansija-Financija broj 08-41-1-8864/21 od 10.11.2021.godine, Razvojna banka Federacije BiH objavljuje Drugi dopunski javni poziv za izražavanje interesa komercijalnih banaka za učešće u kreditno-garantnim programima Garancijskog fonda.

Razlog raspisivanja dopunskog javnog poziva je činjenica da sve komercijalne banke koje imaju dozvolu za rad izdatu od strane Agencije za bankarstvo FBiH nisu korisnici Garancijskog fonda, kao i činjenicu da komercijalne banke koje su korisnici Garancijskog fonda po objavljenim javnim pozivima inicijalno nisu izrazili interes za učešće u svih pet (5) kreditno-garantnih programa, a uvažavajući iskorištenost ukupnih sredstava Garancijskog fonda i zainteresovanost komercijalnih banaka.

Osim prethodno navedenog, razlozi  za dopunski javni poziv vezani je i opći interes Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da ovaj instrument bude dostupan poduzetnicima putem što većeg broja kvalificiranih banaka.

 

1. Postupak apliciranja

Prijava komercijalne banke kao odgovor na poziv na iskazivanje interesa dostavlja se najkasnije do 17.11.2021. godine do 16,00 sati, prepopučenom poštom ili osobno u zatvorenoj koverti na sljedeću adresu:

 

Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine

Igmanska 1., 71000 Sarajevo

s naznakom „Prijava na javni poziv za izražavanje interesa za učešće u kreditno-garantnim programima Garancijog fonda – ne otvarati

 

Uz prijavu komercijana banka obavezno prilaže sljedeće dokumente:

  1. Popunjen i potpisan Obrazac za iskazivanje interesa (Prilog 1. ovog poziva),
  2. Potpisanu Izjavu o nepostojanju supervizorskih mjera nad bankom (Prilog 2. ovog poziva),
  3. Potpisanu Izjavu o postojanju vjerodostojne metodologije za upravljanje kreditnim rizikom (Prilog 3. ovog poziva),
  4. Potpisanu Izjavu o pristanku na objavu podataka o kreditima koji će biti pokriveni garancijom Fonda (prilog 4. ovog poziva),
  5. Potpisanu Izjavu o pristanku na reviziju (Prilog 5, ovog poziva) i
  6. Parafiran Nacrt ugovora o poslovnoj saradnji sa svim prilozima (Prilog 6. ovog poziva).

2. Kvalifikovanost i izbor

Kvalifikovanost i izbor komercijalnih banaka vrši RB FBiH, u skladu sa kriterijima propisanim Uredbom. RB FBiH će ocijeniti je li prijava komercijalne banke podnesena i pripremljena u skladu sa odredbama ovog poziva i Uredbe.

 

O rezultatima izbora po ovom pozivu RB FBiH će pisanim putem obavijestiti prijavitelje najkasnije do 26.11.2021. godine, a isti će biti objavljen i na internet stranici RB FBiH (www.rbfbih.ba).

 

Dokumenti:

Obrazac 1. Ugovor o poslovnoj saradnji sa komercijalnom bankom

Obrazac 2. Ugovora o poslovnoj saradnji sa komercijalnom bankom

Obrazac 3. Ugovor o poslovnoj saradnji sa komercijalnom bankom

Prilog 1-Obrazac za iskazivanje interesa

Prilog 2-Izjava o nepostojanju supervizorskih mjera

Prilog 3-Izjava o postojanju vjerodostojne metodologije

Prilog 4-Izjava o pristanku na objavu podataka

Prilog 5-Izjava o pristanku na reviziju

Prilog 6 – Nacrt Ugovora o poslovnoj saradnji

Prilog. Lista autorizovanih potpisnika

PRILOZI UZ Ugovor o poslovnoj saradnji sa komercijalnom bankom

Prilozi uz Ugovor o poslovnoj saradnji

 

Podijelite informaciju, izaberite platformu!