Dopunski javni poziv za izražavanje interesa komercijalnih banaka za učešće u kreditno-garantnim programima Garancijskog fonda

19/11/2020

Na osnovu saglasnosti Federalnog ministarstva finansija-financija, broj: 08-45-1-6407/20 T.K. od 3.11.2020.godine, Razvojna banka Federacije BiH objavljuje Dopunski javni poziv za izražavanje interesa komercijalnih banaka za učešće u kreditno-garantnim programima Garancijskog fonda.

Razlog raspisivanja Dopunskog javnog poziva je zainteresiranost banaka koje su iz određenih razloga propustile dostaviti traženu dokumentaciju i/ili su propustile blagovremeno podnijeti prijavu do 10.8.2020.godine na Javni poziv za izražavanje interesa komercijalnih banaka za učešće u kreditno-garantnim programima Garancijskog fonda objavljen od strane Razvojne banke Federacije BiH dana 27.7.2020.godine.

Osim prethodno navedenog, razlozi za Dopunski javni poziv vezani su i za to da Garantni potencijal Garancijskog fonda iznosi 400.000.000 KM, (na osnovu provedenog Javnog poziva u julu 2020. godine iskorišteno je 300.000.000 KM), kao i opći interes Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da ovaj instrument bude dostupan poduzetnicima putem što većeg broja kvalificiranih banaka.

1. Postupak apliciranja

Prijava komercijalne banke kao odgovor na poziv na iskazivanje interesa dostavlja se najkasnije do 30. novembra 2020. godine do 16,00 sati, prepopučenom poštom ili osobno u zatvorenoj koverti na sljedeću adresu:

Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine
Igmanska 1., 71000 Sarajevo
s naznakom „Prijava na Dopunski javni poziv za izražavanje interesa za učešće u kreditno-garantnim programima Garancijog fonda – ne otvarati

Uz prijavu komercijana banka obavezno prilaže sljedeće dokumente:

  1. Popunjen i potpisan Obrazac za iskazivanje interesa (Prilog 1. ovog poziva),
  2. Potpisanu Izjavu o nepostojanju supervizorskih mjera nad bankom (Prilog 2. ovog poziva),
  3. Potpisanu Izjavu o postojanju vjerodostojne metodologije za upravljanje kreditnim rizikom (Prilog 3. ovog poziva),
  4. Potpisanu Izjavu o pristanku na objavu podataka o kreditima koji će biti pokriveni garancijom Fonda (Prilog 4. ovog poziva),
  5. Potpisanu Izjavu o pristanku na reviziju (Prilog 5, ovog poziva) i
  6. Parafiran Nacrt ugovora o poslovnoj saradnji sa svim prilozima (Prilog 6. ovog poziva).

2. Kvalifikovanost i izbor

Kvalifikovanost i izbor komercijalnih banaka vrši Razvojna banka Federacije BiH, u skladu sa kriterijima propisanim Uredbom o načinu finansiranja i upravljanja Garancijskim fondom (Službene novine FBiH; broj: 44/20). Razvojna banka Federacije BiH će ocijeniti je li prijava komercijalne banke podnesena i pripremljena u skladu sa odredbama ovog poziva i Uredbe.

O rezultatima izbora po ovom pozivu Razvojna banka Federacije BiH će pisanim putem obavijestiti prijavitelje najkasnije do 7. decembra 2020. godine, a isti će biti objavljen i na internet stranici (www.rbfbih.ba).

Prilog broj 1: Obrazac za iskazivanje interesa
Prilog broj 2: Izjava o nepostojanju supervizorskih mjera
Prilog broj 3: Izjava o posjedovanju vjerodostojne metodologije
Prilog broj 4: Izjava o pristanku na objavu podataka
Prilog broj 5: Izjava o pristanku na reviziju
Prilog broj 6: Nacrt ugovora o poslovnoj saradnji sa komercijalnom bankom (Sadrži: Nacrt Ugovora o poslovnoj saradnji, Prilozi uz nacrt ugovora, Obrazac 1, Obrazac 2, Obrazac 3)

Podijelite informaciju, izaberite platformu!