Borislav Trlin, prvi čovjek Razvojne banke FBiH za Marx.ba: Pouzdan smo partner privredi

23/01/2024

Vlada Federacije BiH imenovala je tokom prošlog mjeseca Borislava Trlina za v.d. predsjednika Uprave Razvojne banke FBiH. Po preuzimanju dužnosti, njegova poruka je bila jasna. Kako je naglasio, s velikim poštovanjem i entuzijazmom preuzima dužnost predsjednika Uprave Razvojne banke Federacije BiH. Za njega je ta prilika izazov, ali i privilegija, kako je rekao, da bude na čelu institucije koja potiče stvaranje dodatnih vrijednosti i doprinosi privrednom i ekonomskom razvoju Federacije BiH, a time i životnom standardu svih građana.

U intervjuu za Marx.ba prvi čovjek Razvojne banke FBiH govorio je o utiscima nakon preuzimanja dužnosti, planovima, značaju razvojnog bankarstva, izazovima, viziji…

Koji su Vaši prvi utisci nakon što ste jedan kratak period na toj poziciji?

– Na samom početku moram istaći da je privilegija preuzeti poziciju predsjednika Uprave Razvojne banke FBiH, posebno što sam unutar ove institucije više od deset godina. Sa stečenim znanjem i iskustvom tokom dvadeset godina u bankarskoj industriji, obuhvaćajući rad u komercijalnim bankama i timu Razvojne banke FBiH, te s polovinom profesionalnog vremena posvećenog menadžerskom rukovođenju u realnom sektoru, osjećam čvrsto uvjerenje u aktivan i predan doprinos daljnjem radu i razvoju ove institucije.

Ne osvrćući se previše na zatečeno stanje i dosadašnji rad ove jako bitne finansijske institucije, siguran sam da ulazimo u period prosperiteta Razvojne banke FBiH u kojem će javnost i naši klijenti prepoznati ovu instituciju kao pouzdanog partnera u njihovim poslovnim poduhvatima.

Uz kompetencije i predanost novog članstva Uprave, moju osobnu, tima ljudi banke te kvalitetnom konekcijom sa Vladom FBiH i premijerom, radit ćemo na rastu banke, njenom ugledu, poslovanju i ostvarivanju zacrtanih ciljeva. Krajnje je vrijeme da mijenjamo narativ da sve što je domaće nužno mora biti manje vrijedno i da zajedno sa Vladom FBiH dokažemo da ono što je naše može biti najbolje.

Koji su koraci koje ste morali poduzeti po preuzimanju funkcije?

– Preuzevši funkciju predsjednika Uprave banke pred sami kraj prošle godine, prvo je bilo potrebno analizirati trenutno stanje, a potom sa ključnim menadžmentom i proširenim članovima Uprave definirati prioritete, akcione planove i nositelje dogovorenih aktivnosti. Ubrzo nakon toga, suočili smo se s neplaniranom poslovnom situacijom koja je zahtijevala iznimno brzu i stručnu intervenciju, a koja je potencijalno mogla dovesti do narušavanja stabilnosti našeg poslovanja kao i rada jedne bh. kompanije.

Zahvaljujući kompetencijama našeg srednjeg menadžmenta, podršci Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i uz moje osobno iskustvo u bankarskom sektoru, uspostavili smo održivo rješenje, čime smo sačuvali stabilnost poslovanja i zaštitili interese banke. Ovaj primjer posebno ističem kako bih naglasio ključnu ulogu Vlade FBiH kao osnivača Razvojne banke FBiH te važnost sinergijskog djelovanja koje je neophodno za uspješno upravljanje i održavanje stabilnosti ove finansijske institucije, ali i potpore našim
privrednicima.

Kako gledate na ulogu razvojnog bankarstva danas i koliko se može unaprijediti, prije svega u BiH?

– Kapaciteti Razvojne Banke FBiH vrlo su ograničeni, što najbolje ilustrira činjenica da naša banka zauzima oko 2,5% u ukupnoj bankarskoj aktivi Federacije BiH, odnosno oko 3,5% kada se posmatra realni sektor ili pravna lica. Svjesni smo izazova koji proizlaze iz ograničenih resursa te da je ključno strateški odabrati aktivnosti koje će pružiti maksimalan efekat na realni sektor i u konačnici na društvo u cjelini.

U nedavno izrađenoj šemi koja precizira moju viziju uloge Razvojne banke FBiH jasno su identificirane ključne strategije i prioriteti u tekućoj godini kako bismo učinkovito odgovorili na potrebe privrede i bili pouzdan partner. Da bi postigli maksimalne efekte u okviru postojećih kapaciteta prije svega se moramo
bazirati na tzv. tržišne neuspjehe – radi se o definiciji preuzetoj od MMF-a i Svjetske banke, a koja podrazumijeva: Prije svega one djelatnosti koje komercijalne banke nerado ili uopće ne žele finansirati
zbog prevelikog rizika od povrata kredita kao što su start-up kompanije, mlade kompanije, kompanije iz oblasti ugostiteljstva, turizma, poljoprivrede i slično. S druge strane tu su, slikovito rečeno “ranjene kompanije”, iz svih oblasti privrede.

Podrška ovim kompanijama znači ogroman rizik, ali moramo biti spremni sa postojećim kapacitetima preuzeti isti i biti podrška kakva se očekuje od nas. Stoga, Razvojna banka FBiH mora naći mogućnost da ponudi odgovarajuću finansijsku infuziju ovim kompanijama, kako bi ozdravile i ponovo se vratile na redovno finansijsko tržište te nastavile surađivati sa komercijalnim bankama. S druge strane namjenska industrija koja je jako bitna grana privrede u Federaciji BiH prije svega izvozno orjentirana, a kao takva naglašena i u Strategiji razvoja Federacije BiH 2021-2027. suočava se sa nemogućnosti finansiranja od strane velikih komercijalnih banaka zbog ograničenja od strane njihovih matičnih institucija. Bez obzira što se ovdje radi o izuzetno velikim kreditnim zahtjevima i zahtjevima za različite vrste garancija, Razvojna Banka FBiH jeste i ostat će na raspolaganju za razvoj naše namjenske industrije.

Neminovno je da naše kapacitete moramo iskoristiti i u kriznim/vanrednim situacijama. To su vremena kada su mnoge komercijalne banke nepristupačne ili pružaju minimalnu podršku privrednicima, što je sasvim logično, zbog visokog rizika od povrata kreditnih zaduženja. U tim situacijama Razvojna banka FBiH mora vanredno reagovati u smislu formiranja posebnih kreditnih linija kako bi se održala tekuća likvidnost naših kompanija te spasila radna mjesta. S druge strane u posljedicama izazvanim raznim krizama kao što su poplave, pandemije i slično Razvojna banka FBiH mora imati kapacitete i puno
razumijevanje da svim klijentima i onima koji su u teškoj situaciji ponudi kvalitetne reprograme i aranžmane kako bi prebrodili krize i uspješno nastavili poslovanje. Također, moramo biti kapacitetski spremni za finansiranje projekata lokalnih zajednica prije svega misleći na finansiranje poslovnih zona. Ogromne svote novca napuštale su FBiH jer lokalne zajednice nisu imale dovoljno sredstava da isfinansiraju one projekte koji su u suštini grantovski projekti gdje se grantovi dobijaju nakon završetka samog projekta.

Stoga smo kreirali posebno kreditnu liniju u suradnji sa Savezom općina i gradova koja će omogućiti lokalnim zajednicama da dođu do kreditnih sredstava u Razvojnoj banci FBiH za finansiranje projekata podržanih od evropskih i drugih fondova, te da zatvore zaduženja onog časa kada dobiju grant. Za to je predviđeno beskamatno kreditiranje sa rokom povrata sredstava do 12 godina uz grace period do 36 mjeseci. Za poslovanje banke ovo znači veoma spor povrat plasiranih sredstava i veoma spora naplata kamata po izdatim kreditima kao i preuzimanje valutnog i inflatornog rizika po pitanju kamatnih stopa ali je to cijena koju smo spremni i moramo platiti kako bi stajali na raspolaganju realnom sektoru i Federaciji u cjelini. Dodatno, moram istaći da veoma uspješno upravljamo projektom Svjetske banke usmjerenom na oporavak i podršku firmama – poslovnim subjektima u Bosni i Hercegovini kao i Garantnim fondom Vlade FBiH. Osnovni zadatak je olakšati pristup finansijskim sredstvima prije svega malim i srednjim preduzećima.

Do danas smo izdali 1.000 garancija u iznosu od 270 miliona KM, olakšavajući plasman 540 miliona kreditnih sredstava u realni sektor iz komercijalnih banaka pod povoljnijim uvjetima u odnosu na tržišne standarde. U naše aktivnosti spadaju i tzv. komisioni krediti koje radimo u ime i za račun Vlade FBiH odnosno resornih ministarstava, a u ponudi imamo i čitavu lepezu kreditnih linija specijaliziranih za sve djelatnosti sa posebnim naglaskom na kreditne linije koje su proistekle iz Strategije razvoja FBiH 2021-2027. Pored svega navedenog u 2024. godini imperativ je da zajedno sa Vladom FBiH radimo na povećanju konkurentnosti naših izvoznika s jedne strane te povećanju energetske efikasnosti naše privrede sa druge strane. Oba ova projekta znače smanjenje cijena koštanja finalnog proizvoda klijenta, povećanje produktivnosti i profitabilnosti, što u konačnici daje mogućnost poslodavcima da povećaju plate svojim uposlenicima. Ako znamo da je produktivnost rada u zapadnim ekonomijama veća oko 4 puta u odnosu na produktivnost rada naših domaćih kompanija a osnovni razlozi jesu savremeniji strojevi, nove tehnologije i rješenja, zadatak nam je jasan- moramo stimulirati naše izvoznike za nabavku novih oprema i tehnoloških rješenja uz grant sredstva, kako bi efekti bili značajni a osobno vjerujem i mjerljivi već u 2024. godini.

Evidentno je da za realizaciju svih ovih strategija i ciljeva Razvojna banka FBiH mora i kadrovski i kapitalno jačati, kako bi u konačnici njeno učešće u ukupnoj aktivi FBiH bilo 5%, srednjoročno i do 10%.

Koje inicijative ili projekte je banka već preduzela, a koji pokazuju njenu posvećenost razvoju zajednice i finansijskoj inkluziji?

– Pored kompleta specijaliziranih kreditnih linija namijenjenih našem realnom sektoru, poljoprivredi, malim i srednjim preduzećima, izvoznicima i velikim preduzećima, već u prvih nekoliko dana 2024. smo pokrenuli i uspješno implementirali nekoliko projekata u suradnji s relevantnim ministarstvima. Beskamatna kreditna linija za podršku turističkom sektoru u suradnji s Federalnim ministarstvom okoliša i turizma, uspostavili smo beskamatnu kreditnu liniju od 1 milion KM za podršku malim, srednjim i velikim poduzetnicima u
turističkom sektoru. U okviru nje redovna kamata i pripadajuće naknade će u stopostotnom iznosu subvencionirati nadležno ministarstvo i to tokom cijelog perioda otplate uključujući i grace period.

Tu je podrška poljoprivredi i ruralnom razvoju u iznosu od 12 miliona KM. Potpisali smo Protokol o zajedničkom kreditiranju poljoprivredne proizvodnje i kapitalnih projekata u saradnji s Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, čime smo klijentima omogućili povoljne uslove kredita u Razvojnoj banci (do 15 godina otplate uz fiksnu kamatnu stopu i grace period do 36 mjeseci) uz dodatnih 35% grant sredstava resornog ministarstva. Sa istim ministarstvom smo dogovorili isti koncept finansiranja za malu i srednju poljoprivredu u skorom periodu.

Putem Garancijskog fonda FBiH, koji implementira Razvojna banka FBiH, omogućili smo subvencioniranje kamata na kredite odobrene malim i srednjim preduzećima. Protokolom o suradnji za subvencioniranje kamata i jednokratne naknade za obradu kreditnog zahtjeva kod određenih kreditnih linija, obezbijedili smo podršku poslovnim subjektima s područja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona. Naime, odabrano je deset kreditnih linija Razvojne banke FBiH po kojima Vlada HNŽ/K preuzima obavezu subvencioniranja kamata u iznosu do 3,00%, kao i troškove jednokratne naknade za obradu kreditnog zahtjeva, čime je pružena mogućnost većeg broja subvencija ali i značajna podrška razvoju privrede.

U suradnji s Federalnim ministarstvom razvoja, preduzetništva i obrta u finalnoj smo fazi projekta koji će omogućiti povećanje konkurentnosti za sve naše izvoznike. Naime, kroz nabavku novih strojeva, tehnologija i softverskih rješenja, uz značajan dio grant sredstava želimo raditi na povećanju produktivnosti rada naših izvoznika, što će se u konačnici odraziti na smanjenje cijene koštanja njihovih finalnih proizvoda odnosno na povećanje konkurentnosti na evropskom i svjetskom tržištu.

U suradnji s Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije, aktivno radimo na pripremi zajedničkog projekta usmjerenog na stimuliranje povećanja energetske efikasnosti među privrednicima. Želimo stvoriti poticajno okruženje za ulaganje u nove tehnologije i prakse koje potiču energetsku efikanost, uz povoljne uvjete finansiranja i grant sredstava, kako bi potaknuli privrednike da učinkovitije koriste energiju te da postignu održivo poslovanje.

Kakvu dugoročnu viziju imate za Razvojnu banku FBiH, posebno na dinamičnom finansijskom tržištu?

– Investiciona banka i Razvojna banka FBiH dosad nisu imale jasno definiran tzv. Strateški dokument poslovanja, no sada s zadovoljstvom ističem da smo uspješno kreirali taj ključni dokument u suradnji i s ekspertima iz akademske zajednice. Isti je usvojen od strane Nadzornog odbora te će biti upućen i Vladi FBiH/Skupštini banke na usvajanje. U njemu su pažljivo analizirane dosadašnje slabosti u radu i funkcionisanju ali i prilike za puno kvalitetniji nastup i jaču ulogu Banke. U tom smislu identificirani su i ključni strateški ciljevi, mjere i prioriteti za period 2024-2027. godinu kao i akcioni planovi sa
definiranom dinamikom. Ovaj dokument ne samo da odražava našu viziju za budućnost, već ukazuje da Razvojna Banka FBiH veoma kvalitetno mora biti konektovana na Vladu Federacije BiH i njena ministartsva, kako bismo zajednički ostvarivali i viziju i misiju odnosno definirali one projekte koji su imperativni i najkorisniji za razvoj Federacije BiH.

Koja je vaša s osobnom poruka svim privrednicima?

– Razvojna banka FBiH uz potporu Vlade Federacije BiH je tu da podrži vaše poslovne vizije i rast.
Stoga, dobrodošli u svoju banku!

Podijelite objavu, izaberite platformu!