Spisak dokumentacije za obrtnike

 1. Statusno-pravna dokumentacija
 • Rješenje nadležnog organa za obavljanje predmetne djelatnosti,
 • Uvjerenje o  poreznoj registraciji (identifikacijski porezni broj),
 • Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza (PDV broj, ukoliko je PDV obveznik) ili izjava da tražilac kredita nema status PDV obveznika,
 • Obavještenje o razvrstavanju obrta prema djelatnosti Federalnog zavoda za statistiku,
 • Upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava kod nadležnog ministarstva (za samostalne poljoprivredne proizvođače),
 • kopije ličnih karata vlasnika obrta sa  CIPS prijavama, ne starijim od 30 dana.

 

 1. Finansijska dokumentacija
 • Specifikacije za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti i godišnje prijave poreza na dohodak za prethodne tri godine poslovanja ili potvrda Porezne uprave o mjesečnom iznosu poreza za paušalne obveznike,
 • Evidencija potraživanja i obaveza i dugotrajne imovine,
 • Investicioni projekt-za investicione dugoročne kredite, za iznose preko KM 200.000,00   (prijedlog metodologije izrade investicionog projekta),
 • Poslovni plan sa pripadajućim tabelama plan utroška kreditnih sredstava i projekcije novčanih tokova za period finansiranja,
 • Izjava o ličnoj imovinskoj-finansijskoj situaciji, sa kućnom listom tražioca kredita.

 

 1. Dokumentacija o instrumentima osiguranja kredita
 • Odluka vlasnika tražioca kredita za zaduženje i ponudu zaloga za kredit,
 • Ponuda instrumenta obezbjeđenja kredita: original procjena ovlaštenog sudskog vještaka (ne starija od šest mjeseci), za nekretnine original ZK izvadak i kopija katastarskog plana (ne stariji od 30 dana), pismo namjere osiguravajućeg društva za izdavanje police osiguranja od rizika nenaplate kredita, pismo namjere komercijalne banke za izdavanje garancije na ime obezbjeđenja kredita.

 

 1. Ostala dokumentacija
 • Dokumentacija vezana za namjenu kredita,
 • Ugovor o zakupu ili dokaz o vlasništvu poslovnog prostora, ugovor o zakupu ili dokaz o vlasništvu poljoprivrednog zemljišta,
 • potvrda/uvjerenje o stanju poreskih obaveza, obaveza po doprinosima za PIO/MIO,  zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti, izdata od strane nadležne Porezne uprave, sa listom osiguranika ne starijim od 30 dana,
 • Potvrda/Uvjerenje o stanju obaveza po osnovu poreza na dodatu vrijednost, izdata od strane nadležnog Regionalnog centra Uprave za indirektno oporezivanje, ne starija od 30 dana,
 • pisma namjere, aktuelni pred/ugovori o poslovnoj saradnji (sa pregledom realizacije istih),
 • Kopije ugovora o kreditima u korištenju kod finansijskih institucija,
 • Saglasnost za pristup u Centralni registar kredita, za obrt, vlasnika i sve punoljetne članove domaćinstva, povezano pravno lice (obrazac br.1 i obrazac br. 1A),
 • Izjava o povezanim poslovnim subjektima (domaći i/ili ino); za povezana lica, ukoliko postoje, dostaviti dokumentaciju kao što je navedeno u dijelu dokumentacije za pravna lica,
 • Ostali dokumenti za koje se ocijeni da mogu biti od značaja za ocjenu kreditnog zahtjeva.

 

Napomena:

Naprijed navedeni obrasci (metodologija izrade investicionog projekta, Poslovni plan sa pratećim tabelama, Izjava o ličnoj imovinskoj-finansijskoj situaciji, obrasci za pristup u Centralni registar kredita, Izjava o povezanim poslovnim subjektima) su dostupni na web stranici Banke: www.rbfbih.ba.

Dokumentaciju je potrebno dostaviti u originalu ili ovjerenim kopijama, osim dokumentacije koja se odnosi na obezbjeđenje traženog kredita koju je potrebno dostaviti u originalnim primjercima.

Eventualno dostavljena dokumentacija na stranom jeziku treba biti prevedena na jedan od službenih jezika BiH.

17.06.2019

Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju imovine

Opširnije

30.05.2019

Odabir korisnika za kreditna sredstva po Programu "Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta" za 2019. godinu

Opširnije

24.05.2019

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga sistematskog ljekarskog pregleda radnika Razvojne banke Federacije BiH

Opširnije

10.07.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke prehrambenih artikala i napitaka za potrebe Razvojne banke Federacije BiH

Opširnije

10.07.2019

Odluka o izboru ponuđača u postupku javne nabavke higijenskih potrepština za potrebe Razvojne banke Federacije BiH

Opširnije

04.07.2019

Odluka o izbrou ponuđača u postupku nabavke robe - kancelarijskog materijala za potrebe Razvojne banke Federacije BiH

Opširnije