Spisak dokumentacije za dionička društva, društva sa ograničenom odgovornošću i ostala pravna lica (zadruga, udruženje, agencija i slično)

 1. Statusno-pravna dokumentacija
 • Sudska registracija, Aktuelni izvod iz sudskog registra, ne stariji od 30 dana,
 • Statut društva, dokument o osnivanju,
 • Izvod iz Registra vrijednosnih papira FBiH (za dionička društva) sa spiskom dioničara izdat od strane Registra za vrijednosne papire FBiH, ne stariji od 30 dana,
 • Uvjerenje o  poreznoj registraciji (identifikacijski porezni broj),
 • Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza (PDV broj), ukoliko je PDV obveznik ili izjava da tražilac kredita nema status PDV obveznika,
 • Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema djelatnosti Federalnog zavoda za statistiku,
 • kopije ličnih karata ovlaštenih osoba za zastupanje i vlasnika društva sa  CIPS prijavama, ne starijim od 30 dana.

 

 1. Finansijska dokumentacija
 • Set finansijskih izvještaja za prethodna tri obračunska perioda (za start-up društva početni bilans),
 • Analitički bruto bilans za mjesec koji prethodi podnošenju kreditnog zahtjeva, sa tabelarnim pregledom ročne strukture potraživanja od kupaca i obaveza prema dobavljačima (ročna struktura 30, 60, 90 i preko 90 dana),
 • Izvještaj nezavisnog revizora o poslovanju za posljednji revidirani period (u skladu sa aktuelnim zakonom o računovodstvu i reviziji Federacije BiH), ukoliko isti posjeduje podnosilac kreditnog zahtjeva,
 • Investicioni projekt - za investicione dugoročne kredite, za iznose preko KM 200.000,00  (prijedlog metodologije izrade investicionog projekta),
 • Poslovni plan sa pripadajućim tabelama: plan utroška kreditnih sredstava, projekcija bilansa uspjeha i projekcija novčanih tokova za period finansiranja.

 

 1. Dokumentacija o instrumentima osiguranja kredita
 • Odluka nadležnog organa za zaduženje i ponudu zaloga za kredit,
 • Ponuda instrumenta obezbjeđenja kredita: original procjena ovlaštenog sudskog vještaka (ne starija od šest mjeseci), za nekretnine original ZK izvadak i kopija katastarskog plana (ne stariji od 30 dana), pismo namjere osiguravajućeg društva za izdavanje police osiguranja od rizika nenaplate kredita, pismo namjere komercijalne banke za izdavanje garancije na ime obezbjeđenja kredita.

 

 1. Ostala dokumentacija
 • Dokumentacija vezana za namjenu kredita,
 • Potvrda/Uvjerenje o stanju poreskih obaveza, obaveza po doprinosima za PIO/MIO,  zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti, izdata od strane nadležne Porezne uprave, sa listom osiguranika, ne starijom od 30 dana,
 • Potvrda/Uvjerenje o stanju obaveza po osnovu poreza na dodatu vrijednost, izdata od strane  nadležnog Regionalnog centra Uprave za indirektno oporezivanje, ne starija od 30 dana,
 • Pisma namjere, aktuelni pred/ugovori o poslovnoj saradnji (sa pregledom realizacije istih),
 • kopije ugovora o kreditima kod finansijskih institucija, ugovori o pozajmicama,
 • Saglasnost za pristup u Centralni registar kredita, za tražioca kredita, vlasnika/e, i povezana lica (obrazac br.1 i obrazac br. 1A),
 • Izjava o povezanim poslovnim subjektima (domaći i/ili ino); za povezana lica, ukoliko postoje, dostaviti: statusno-pravnu dokumentaciju, finansijske izvještaje za posljednja tri obračunska perioda, analitički bruto bilans za mjesec koji prethodi podnošenju kreditnog zahtjeva, konsolidovani bilans stanja i uspjeha (u skladu sa aktuelnim zakonom o računovodstvu i reviziji Federacije BiH), tabelarni pregled međusobnih ulaganja, potraživanja i obaveza  za sva povezana pravna lica,
 • Ako je povezano lice obrtnik potrebno je dostaviti: statusno-pravnu dokumentaciju, Specifikacije za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti i godišnje prijave poreza na dohodak za prethodne tri godine poslovanja ili potvrdu Porezne uprave o mjesečnom iznosu poreza za paušalne obveznike, Evidencija potraživanja i obaveza, dugotrajne imovine,
 • ostali dokumenti za koje se ocijeni da mogu biti od značaja za ocjenu kreditnog zahtjeva.

 

Napomena:

Naprijed navedeni obrasci (metodologija izrade investicionog projekta, Poslovni plan sa pratećim tabelama, obrasci za pristup u Centralni registar kredita, Izjava o povezanim poslovnim subjektima) su dostupni na web stranici Banke: www.rbfbih.ba.

Dokumentaciju je potrebno dostaviti u originalu ili ovjerenim kopijama, osim dokumentacije koja se odnosi na obezbjeđenje traženog kredita koju je potrebno dostaviti u originalnim primjercima.

Eventualno dostavljena dokumentacija na stranom jeziku treba biti prevedena na jedan od službenih jezika BiH.

17.06.2019

Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju imovine

Opširnije

30.05.2019

Odabir korisnika za kreditna sredstva po Programu "Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta" za 2019. godinu

Opširnije

24.05.2019

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga sistematskog ljekarskog pregleda radnika Razvojne banke Federacije BiH

Opširnije

10.07.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke prehrambenih artikala i napitaka za potrebe Razvojne banke Federacije BiH

Opširnije

10.07.2019

Odluka o izboru ponuđača u postupku javne nabavke higijenskih potrepština za potrebe Razvojne banke Federacije BiH

Opširnije

04.07.2019

Odluka o izbrou ponuđača u postupku nabavke robe - kancelarijskog materijala za potrebe Razvojne banke Federacije BiH

Opširnije