Kreditna linija za finansiranje općina, gradova, kantona i javnih komunalnih preduzeća.

USLOVI KREDITNE LINIJE:

  • rok otplate do 12 godina, sa grace periodom do 12 mjeseci (grace period uključen u rok otplate)
  • nominalna kamatna stopa 2,50% na godišnjem nivou*
  • minimalan iznos pojedinačnog kredita je 50.000,00 KM

      Namjena:

  • finansiranje stalnih sredstava

Korisnici kredita:

  • kreditno sposobne općine, gradovi, kantoni za koje Federalno ministarstvo finansija potvrdi da uredno izvršavaju ugovorom preuzete obaveze po prethodnim projektima i javna komunalna preduzeća čiji je osnivač općina/grad/kanton sa područja Federacije Bosne i Hercegovine

    Naknada za obradu kreditnog zahtjeva je 0,30% jednokratno od iznosa odobrenog kredita     

   *Efektivna kamatna stopa (EKS) 2,58% za iznos kredita  50.000,00 KM, rok otplate 12

     godina uz grace period 12 mjeseci. 

     Instrumenti obezbjeđenja naplate kredita mogu biti:       

  • za općine, gradove, kantone: mjenice planirane kao budžetski izdatak u periodu trajanja kreditne obavez
  • za javna komunalna preduzeća: mjenice i bezuslovne garancije izdate od nadležnih organa Federacije BiH, kantona, grada i općine, pod uslovom da su obaveze po izdatoj bezuslovnoj garanciji i mjenici planirane kao budžetski izdatak u periodu trajanja kreditne obaveze

3.11.2017

Odluku o izboru ponuđača za nabavku usluga održavanja i tehničke podrške jezgru informacionog sisitema Banke

Opširnije

30.10.2017

JAVNI KONKURS za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu "Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta"

Opširnije

29.3.2018

Odluka o poništenju postupka javne nabavke i isporuke higjenskih potrepština i ostale potrošne robe za potrebe Banke

Opširnije

28.3.2018.

Odluka o izuzeću od primjene ZJN

Opširnije