Platni promet i dokumentarno poslovanje

Razvojna banka Federacije BiH u okviru svog poslovanja, korisnicima kreditnih sredstava pruža usluge platnog prometa, kako u zemlji tako i u inostranstvu.

S.W.I.F.T. cod banke je IBBHBA22.

Platni promet u zemlji

U okviru platnog prometa u zemlji Banka obavlja unutarbankarske i međubankarske transakcije.

Uslovi za otvaranje računa:

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za otvaranje računa.

Usluge vođenja računa i obavljanja platnog prometa definisane su važećom Odlukom o tarifi naknada za izvršene usluge Razvojne banke Federacije BiH.

Platni promet sa inostranstvom

RB FBiH obavlja usluge platnog prometa sa inostranstvom za potrebe svojih klijenata po svim osnovama i sa svim zemljama svijeta.

Plaćanje prema inostranstvu (nostro doznaka)

Klijentima je potrebna sljedeća dokumentacija za plaćanje prema inostranstvu:

  • Obrazac za plaćanje u inostranstvo (nalog 1450) popunjen, ovjeren i potpisan od strane ovlaštenog lica
  • Faktura, ugovor ili drugi dokument iz kojeg se može utvrditi obaveza plaćanja roba ili usluga

Prilivi iz inostranstva (loro doznaka)

Banka za klijenta vrši naplatu iz inostranstva poštivajući datum valute naznačen na S.W.I.F.T. poruci prispijeća deviznog priliva, uz praksu obavještavanja klijenta putem fax-a.

Usluge korištenja elektronskog bankarstva

Usluga elektronskog bankarstva - RBFBiH.net,  je informacijska usluga Banke koja Vama, kao komitentu  naše Banke,  omogućava obavljanje transakcija i pregled stanja računa uz brži, kvalitetniji, jeftiniji  i sigurniji način poslovanja.
Mogućnosti koje vam pruža usluga elektronskog bankarstva -RBFBiH.net su:
·    uvid u stanje računa,
·    pregled promjena i izvoda na KM i deviznim računima,
·    usluge plaćanja u zemlji i inostranstvu,
·    prijem i slanje opštih poruka.

Kako postati korisnik usluge elektronskog bankarstva -RBFBiH.net?

Korisnik RBFBiH.net usluge može biti pravno i fizičko lice koje obavlja samostalnu djelatnosti koje u Banci ima otvoren transakcijski račun i koje je osiguralo minimalne tehničke uvjete potrebne za pristup sistemu, što podrazumijeva računar i pristup Internetu.

Korisnik usluge elektronskog bankarstva RBFBiH.net možete postati na veoma jednostavan način:
·    dolaskom u Banku i prezentiranjem jednog od identifikacijskih dokumenata (osobna iskaznica/lična karta, putovnica/pasoš ili vozačka dozvola),
·    popunjavanjem Zahtjeva za korištenje usluge elektronskog bankarstva - RBFBiH.net
·    potpisivanjem Ugovora o pružanju usluge elektronskog bankarstva -RBFBIH.net
·    potpisivanjem potvrde o preuzetom sredstvu identifikacije  koji vam dodjeljuje Banka.

Zahtjev za korištenje usluge elektronskog bankarstva- RBFBIH.net

Garancije i akreditivi

RB FBiH vrši usluge izdavanja garancija kako u zemlji tako i prema inostranstvu, otvaranje nostro dokumentarnih akreditiva i  praćenja naplate loro dokumentarnih akreditiva otvorenih u korist klijenata Banke.

Procedura obrade zahtjeva za izdavanje garancije/akreditiva je identična proceduri odobravanja kredita.

Po navedenim poslovima RB FBiH  obračunava naknade u skladu sa  važećom Odlukom o tarifi naknada za izvršene usluge Razvojne banke Federacije BiH.

Obrasci potrebne za  izdavanja i prolongaciju garancija i dokumentarnih akreditiva:

03.08.2018

JAVNI KONKURS za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu ˝Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2018. godinu.˝

Opširnije

3.11.2017

Odluku o izboru ponuđača za nabavku usluga održavanja i tehničke podrške jezgru informacionog sisitema Banke

Opširnije

30.10.2017

JAVNI KONKURS za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu "Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta"

Opširnije

01.11.2018

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja

Opširnije

06.09.2018

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku regala/ormara za smještaj arhivske i registraturne građe

Opširnije

04.09.2018

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga revizije finansijskih izvještaja banke za godinu koja završava na dan 31.12.2018.godine

Opširnije

04.09.2018.

Odluku o poništenju postupka javne nabavke usluga eksterne revizije informacionih sistema banke za 2018 godinu.

Opširnije