Mehanizam dodjele kredita

KREDITE PLASIRAMO: 

› Direktno klijentima 

› Putem poslovnih banaka 


KAKO FUNKCIONIRA MEHANIZAM DODJELE KREDITA ? 

› Sredstva kredita se plasiraju direktno klijentima 

Preduzeće podnosi RB FBiH na odobrenje kreditni zahtjev sa ostalom obaveznom dokumentacijom, kojom dokazuje opravdanost ulaganja, odnosno finansiranja tekućeg poslovanja preduzeća, u skladu sa Uredbom o kriterijima i načinu vođenja nadzora nad poslovanjem Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (Sl. novine Federacije BiH, broj: 57/08). Sektor za analizu i ocjenu projeka, analizira i vrši ocjenu dostavljene dokumentacije, te dostavlja Kreditnom odboru prijedlog za razmatranje kreditnog zahtjeva. Kreditni odbor RB FBiH donosi odluku rukovodeći se: 

• ocjenom boniteta klijenta 
• kvalifikovanošću projekta i opravdanosti ulaganja 

U slučaju odobravanja kredita, RB FBiH dostavlja klijentu Odluku o odobravanju kredita. Nakon toga se zaključuje Ugovor o kreditu, a nakon ispunjenja svih pred/uslova definisanih Odlukom i Ugovorom  kreditna sredstva se doznačavaju na transakcijski račun koji korisnik otvori u RB FBiH i koriste u skladu sa odobrenom namjenom, direktnim plaćanjem sa transakcijskog računa korisnika kredita otvorenog u RB FBiH na transakcijski račun dobavljača korisnika kredita. U slučaju da RB FBiH donese odluku o odbijanju kreditnog zahtjeva, ista se dostavlja klijentu sa obrazloženjima za odbijanje finansiranja dostavljenog zahtjeva klijenta.

› Sredstva kredita se plasiraju preko komercijalne banke (u daljem tekstu: Banka) 

Preduzeće podnosi Banci na odobrenje investicioni program, kojim dokazuje opravdanost ulaganja i ostalu dokumentaciju potrebnu za kreditni dosje. Banka analizira, razmatra i odobrava zahtjev za kredit na Kreditnom odboru Banke, te upućuje RB FBiH zahtjev za kreditiranje projekta, vodeći računa da pritom dostavi kompletnu dokumentaciju koja je u skladu sa propisima Agencije za bankarstvo FBiH u pogledu sadržaja kreditnog dosjea. Kreditni odbor RB FBiH donosi odluku o odobravanju kredita rukovodeći se: 

• trenutno raspoloživim sredstvima, 
• kvalifikovanošću projekta i preduzeća, 
• ocjenom boniteta Banke. 

Nakon toga RB FBiH dostavlja Banci odluku o odobrenom kreditu, na osnovu koje Banka zaključuje ugovor sa korisnikom, te reguliše kolateral za odobreni kredit prema odluci RB FBiH, a u skladu sa usvojenim pravilnikom o kolateralima RB FBiH. Ispunjenjem prethodno navedenih uslova Banka i RB FBiH potpisuju ugovor o kreditu i vrši se puštanje kredita u tečaj.

30.10.2019

Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju imovine u vlasništvu Razvojne banke FBiH

Opširnije

29.08.2019

Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju imovine

Opširnije

17.06.2019

Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju imovine

Opširnije

31.10.2019

Odluka o poništenju postupka javne nabavke advokatskih usluga za potrebe Razvojne banke Federacije BiH

Opširnije

09.10.2019

Obrazac realizacije ugovora za period 01.01.-30.9.2019. godine

Opširnije

27.08.2019

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga- Sistematski ljekarski pregled radnika Razvojne banke Federacije BiH

Opširnije