Mehanizam dodjele kredita

KREDITE PLASIRAMO: 

› Direktno klijentima 

› Putem poslovnih banaka 


KAKO FUNKCIONIRA MEHANIZAM DODJELE KREDITA ? 

› Sredstva kredita se plasiraju direktno klijentima 

Preduzeće podnosi RB FBiH na odobrenje kreditni zahtjev sa ostalom obaveznom dokumentacijom, kojom dokazuje opravdanost ulaganja, odnosno finansiranja tekućeg poslovanja preduzeća, u skladu sa Uredbom o kriterijima i načinu vođenja nadzora nad poslovanjem Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (Sl. novine Federacije BiH, broj: 57/08). Sektor za analizu i ocjenu projeka, analizira i vrši ocjenu dostavljene dokumentacije, te dostavlja Kreditnom odboru prijedlog za razmatranje kreditnog zahtjeva. Kreditni odbor RB FBiH donosi odluku rukovodeći se: 

• ocjenom boniteta klijenta 
• kvalifikovanošću projekta i opravdanosti ulaganja 

U slučaju odobravanja kredita, RB FBiH dostavlja klijentu Odluku o odobravanju kredita. Nakon toga se zaključuje Ugovor o kreditu, a nakon ispunjenja svih pred/uslova definisanih Odlukom i Ugovorom  kreditna sredstva se doznačavaju na transakcijski račun koji korisnik otvori u RB FBiH i koriste u skladu sa odobrenom namjenom, direktnim plaćanjem sa transakcijskog računa korisnika kredita otvorenog u RB FBiH na transakcijski račun dobavljača korisnika kredita. U slučaju da RB FBiH donese odluku o odbijanju kreditnog zahtjeva, ista se dostavlja klijentu sa obrazloženjima za odbijanje finansiranja dostavljenog zahtjeva klijenta.

› Sredstva kredita se plasiraju preko komercijalne banke (u daljem tekstu: Banka) 

Preduzeće podnosi Banci na odobrenje investicioni program, kojim dokazuje opravdanost ulaganja i ostalu dokumentaciju potrebnu za kreditni dosje. Banka analizira, razmatra i odobrava zahtjev za kredit na Kreditnom odboru Banke, te upućuje RB FBiH zahtjev za kreditiranje projekta, vodeći računa da pritom dostavi kompletnu dokumentaciju koja je u skladu sa propisima Agencije za bankarstvo FBiH u pogledu sadržaja kreditnog dosjea. Kreditni odbor RB FBiH donosi odluku o odobravanju kredita rukovodeći se: 

• trenutno raspoloživim sredstvima, 
• kvalifikovanošću projekta i preduzeća, 
• ocjenom boniteta Banke. 

Nakon toga RB FBiH dostavlja Banci odluku o odobrenom kreditu, na osnovu koje Banka zaključuje ugovor sa korisnikom, te reguliše kolateral za odobreni kredit prema odluci RB FBiH, a u skladu sa usvojenim pravilnikom o kolateralima RB FBiH. Ispunjenjem prethodno navedenih uslova Banka i RB FBiH potpisuju ugovor o kreditu i vrši se puštanje kredita u tečaj.

30.10.2019

Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju imovine u vlasništvu Razvojne banke FBiH

Opširnije

29.08.2019

Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju imovine

Opširnije

17.06.2019

Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju imovine

Opširnije

10.01.2020

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku ugostiteljskih usluga u 2020. godini

Opširnije

10.01.2020

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga hotelskog smještaja za potrebe RB FBiH za 2020. godinu

Opširnije

10.01.2020

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga poslovnog oglašavanja u dnevnim novinama za potrebe RB FBiH u 2020. godini

Opširnije